Generelle betingelser

 

Casa Frigiliana– generelle lejebetingelser

Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige feriehuse og -lejligheder beliggende i og omkring Frigiliana, Spanien. Casa Frigiliana er formidler af ferielejemålet mellem lejer af feriehuset og feriehusets lejer.

1. 1. Indgåelse af lejeaftale med Casa Frigiliana.
1.1. Kundens (lejerens) leje af et feriehus gennem Casa Frigiliana sker ved afgivelse af en bestilling til Casa Frigiliana.

Casa Frigiliana’s virke er formidling af ferielejemål mellem lejer og ejer af feriehuse. Casa Frigiliana etablerer umiddelbart efter modtagelse af bestillingen en bindende lejekontrakt. Bestillingen er bindende og kan ske skriftligt via email til info@casafrigiliana.com.

Casa Frigiliana sender efter modtagelse af bestillingen en skriftlig bekræftelse til lejer.
1.2. Sammen med bekræftelsen fremsender Casa Frigiliana lejebevis på feriehuset med angivelse af feriehusets- og nøgleudleveringsstedets adresser. Ved ankomst til nøgleudleveringsstedet afleveres lejebeviset til husejeren eller dennes repræsentant. Lejer får herefter udleveret nøglen til feriehuset
1.3. Såfremt bekræftelsens indhold afviger fra bestillingen, er Casa Frigiliana bundet af tilbudet i den fremsendte bekræftelse i 5 dage. Lejer kan, såfremt afvigelserne ikke kan accepteres, skriftligt afbestille lejeaftalen inden 10 dage, hvorefter fristen udløber.
1.4. Frem til indflytningsdagen kan lejer overdrage lejebeviset med dets rettigheder og pligter til tredje person. Casa Frigiliana kan modsætte sig overdragelsen, såfremt tredje person ikke opfylder formålet med et feriehusophold eller tredje persons deltagelse strider imod offentlige myndigheders
– eller lovgivningsmæssige forskrifter. Hvis tredje person overtager lejebeviset hæfter såvel lejer som tredje person begge solidarisk for betaling af et eventuelt restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen. Casa Frigiliana’s omkostninger ved overdragelse af lejers rettigheder og pligter udgør EUR 150,00.

 

 1. Betaling
  2.1. Ved lejeaftalens indgåelse fremsender Casa Frigiliana bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig hermed forfalder første rate af lejen til betaling.
  2.2. Det resterende lejebeløb skal – på grund af Casa Frigiliana’s forpligtelse over for feriehusejeren – være Casa Frigiliana i hænde senest 4 uger før indflytningsdagen.
  2.3. Ved bestilling senere end 40 dage før et lejemåls påbegyndelse forfalder det fulde lejebeløb omgående.
  2.4. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan Casa Frigiliana uden varsel annullere lejeaftalen. Lejer har intet krav på opfyldelse af lejeaftalen, og hverken Casa Frigiliana eller feriehusejeren har nogen forpligtelse til at opfylde lejeaftalen. Casa Frigiliana betragter manglende betaling som misligholdelse, som henhørende under lejebetingelsernes punkt 6, med betalingsfristdatoen som skæringsdato.
  2.5. De angivne priser er ugepriser. Prisen afhænger af den gældende sæsontid. Ved ophold i mere end en uge kan prisen for ugerne derfor variere, afhængig af et skift i sæsontiderne.
  2.6. Priserne er opgivet i euro og danske kroner.

 

 1. Feriehuset
  3.1. Casa Frigiliana er ikke ejer af feriehusene, men udelukkende formidler af lejemål på feriehusene bestemt til ferieformål. Casa Frigiliana er af feriehusejeren berettiget til at handle i eget navn og for feriehusejerens regning. Casa Frigiliana videregiver den del af lejen til feriehusets ejer, som tilkommer denne.
  3.2. Af lejebeviset fremgår feriehusets adresse.
  3.3. Feriehuset må maximalt bebos af det antal personer, der er angivet i beskrivelsen. Det er tilladt at medtage et barn under 3 år udover det tilladte personantal. Ved overbelægning har såvel Casa Frigiliana som feriehusejeren ret til at afvise det overskydende antal personer. Opstilling af telte, campingvogne o.lign. på grunden er ikke tilladt. Slutrengøring af feriehuset er inkluderet i prisen dog skal feriehuset, selvom slutrengøring er inkluderet, efterlades i ryddelig stand og opvask skal gennemføres af lejer, således at porcelæn, bestik og lignende køkkenservice efterlades i rengjort stand. Ved lejemålets afslutning skal lejer normalt forlade feriehuset senest kl. 10.00.
  3.4. Det er normalt ikke tilladt at medbringe husdyr i feriehusene, dog kan gives særskilt tilladelse til at have husdyr i feriehuset ved forudgående aftale.

 

 1. Lejeaftale
  4.1. De ydelser, som er omfattet af lejeaftalen fremgår udelukkende af
  Casa Frigiliana’s husbeskrivelse, som de på tidspunktet for bekræftelsen er beskrevet. Herudover gælder eventuelle ændringer, der er påført lejebeviset eller efterfølgende meddelt lejer skriftligt. Aftaler, der afviger fra ovennævnte, skal skriftligt være bekræftet af Casa Frigiliana.
  4.2. Beskrivelser og priser er bindende for Casa Frigiliana. Herefter gælder de nye beskrivelser og
  priser. Der tages dog forbehold for trykfejl m.v.
  4.3. Rejsebureauer og andre bookingsteder er ikke autoriseret til at indgå aftaler, som afviger fra lejebetingelserne.

 

 1. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse
  5.1. Ændringer eller afvigelser til lejeaftalen, der opstår efter indgåelse af denne, er kun tilladt, når disse ikke er foretaget af Casa Frigiliana mod bedre vidende og ikke har indflydelse på feriehusopholdet som helhed. Casa Frigiliana er forpligtet til straks at informere lejer om ændringer eller afvigelser til lejeaftalen. Hvis ændringerne er væsentligt til ulempe for lejer, tilbyder Casa Frigiliana en omkostningsfri ombooking eller gratis afbestilling. Der ydes herudover ikke yderligere erstatning. Lejer skal omgående skriftligt gøre sine krav i henhold til disse rettigheder gældende.
  5.2. Casa Frigiliana forbeholder sig retten til at tilpasse lejeprisen, såfremt bestemte ydelser, som f.eks. afgifter forandrer sig. Tilpasninger kan foretages i følgende omfang:
  5.2.1. Forhøjes beløbet for f.eks. afgift ved lejekontraktens indgåelse overfor Casa Frigiliana, kan Casa Frigiliana forhøje sin ugepris tilsvarende.
  5.2.2. En prisforhøjelse er kun tilladt, hvis perioden mellem lejekontraktens indgåelse og lejeperioden overstiger mere end 4 måneder, og de opståede forhøjelser ikke allerede var opstået ved indgåelsen af kontrakten, eller på dette tidspunkt kunne forudses af Casa Frigiliana.
  5.2.4. Skulle en sådan tilpasning af lejeprisen blive nødvendig, er Casa Frigiliana forpligtet til at informere lejer omgående. Prisforhøjelser senere end 20 dage før indflytning er ikke gældende. Ved prisforhøjelse på mere end 5% er kunden berettiget til, uden videre form for begrundelse, at træde tilbage fra lejekontrakten eller at forlange et mindst ligeværdigt feriehusophold som erstatning, hvis Casa Frigiliana har mulighed for at tilbyde et sådant fra sit øvrige udbud af feriehuse, uden ekstra omkostninger for kunden. Lejer er forpligtet til at meddele
  Casa Frigiliana et sådant ønske umiddelbart efter meddelelse om prisforhøjelse pga. ovennævnte grunde.

 

 1. Lejers afbestilling af lejeaftalen
  Før feriehusopholdets begyndelse kan lejer til enhver tid afbestille lejeaftalen. Afbestilling skal ske skriftligt til Casa Frigiliana og med angivelse af begrundelsen for afbestillingen. Afbestillingen er først gældende, når den er Casa Frigiliana i hænde. Følgende afbestillingsgebyrer vil blive opkrævet og normalt dække Casa Frigiliana ‘s udgifter og erstatningskrav:
  6.1. Indtil 60 dage før lejemålets påbegyndelse: 20% af totallejen, dog mindst EUR 150,00.
  6.2. Fra 59-30 dage før lejemålets påbegyndelse: 50% af totallejen, dog mindst EUR 150,00.
  6.3. Fra 30. dag til og med ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse: 100% af totallejen.

 

 1. Ændring af lejeaftalen
  Indtil 60 dage før opholdets påbegyndelse imødekommer Casa Frigiliana så vidt muligt lejers ønske om ændringer i lejeaftalen. Herfor opkræver Casa Frigiliana et ændringsgebyr/ombookingsgebyr på EUR 150,00. Senere ændringer kan kun foretages som annullering af lejeaftalen i henhold til ovennævnte betingelser (jf. pkt. 6) og samtidig ny bestilling.

 

 1. Ubenyttede aftalte ydelser
  Såfremt lejer af grunde, som er Casa Frigiliana uvedkommende, undlader at benytte eller gøre krav på de i lejeaftalen aftalte ydelser, har lejer ikke krav på delvis tilbagebetaling.

 

 1. Casa Frigiliana’s annullering af aftalen
  Casa Frigiliana kan ophæve aftalen i følgende tilfælde:
  9.1. Hvis lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter feriehuset eller groft forsømmer sine forpligtelser, så kan Casa Frigiliana – efter påbud fra enten feriehusejer eller Casa Frigiliana – med øjeblikkelig virkning ophæve lejeaftalen. Casa Frigiliana bevarer sin ret til yderligere erstatning udover leje og depositum, indtil samtlige omkostninger er opgjort og betalt. Eventuelle meromkostninger i forbindelse med hjemrejse afholdes af lejer selv.
  9.2. Hvis feriehuset ikke er klart til indflytning – på trods af – at Casa Frigiliana har forsøgt alle muligheder – fordi feriehusejeren af uforudsete grunde ikke kan overholde den indgåede aftale med Casa Frigiliana. Casa Frigiliana’s ret til annullering består kun, såfremt Casa Frigiliana ikke er skyld i de til grund liggende omstændigheder, og når Casa Frigiliana kan bevise omstændigheden, som har ført til annulleringen, og når Casa Frigiliana, hvis dette er muligt, har tilbudt lejer et tilsvarende hus. Hvis lejer ikke accepterer erstatningshuset, kan Casa Frigiliana benytte sig af retten til at annullere lejeaftalen. I så fald modtager lejer det allerede indbetalte lejebeløb tilbage.
  9.3. Såfremt lejer ikke overholder de i pkt. 2 angivne betalingsbetingelser og betalingsfrister, er Casa Frigiliana berettiget til at annullere lejeaftalen.
  Ved Casa Frigiliana’s annullering som følge af manglende betaling gælder afbestillingsreglerne jf. pkt. 6.

 

 1. Annullering af lejeaftalen p.g.a. ekstraordinære omstændigheder
  Hvis opholdet pga. omstændigheder, som ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, bliver betydeligt vanskeliggjort, truet eller hæmmet som følge af force majeure (f.eks. ved krig, strejke, lock-out, olie- og benzinrationering, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer), så kan Casa Frigiliana eller lejer annullere lejeaftalen. Hvis aftalen annulleres, så kan Casa Frigiliana forlange en forholdsmæssig erstatning for de allerede afholdte omkostninger eller for de omkostninger, som er forbundet med opholdets ophør.

 

 1. Casa Frigiliana’s ansvar
  11.1. Casa Frigiliana forpligter sig til at udøve sin formidlingsvirksomhed i overensstemmelse med god forretningsskik.
  Casa Frigiliana indestår for rigtigheden af beskrivelserne på feriehusene. Casa Frigiliana hæfter dog ikke for oplysninger, der fremgår af andre hus-, områdebrochurer, da Casa Frigiliana ikke har nogen indflydelse på disses udarbejdelse og indhold og derfor ikke kan kontrollere rigtigheden heraf.
  Casa Frigiliana indestår – med de anførte forbehold og begrænsninger – for aftalens opfyldelse.
  11.2. Casa Frigiliana’s garanti
  11.2.1. Afhjælpning
  Afvikles feriehusopholdet ikke i overensstemmelse med lejekontraktens betingelser, kan gæsten forlange afhjælpning. Casa Frigiliana kan dog afvise ønsket om afhjælpning, hvis dette indebærer uforholdsmæssige omkostninger.
  Casa Frigiliana kan også yde afhjælpning ved at skaffe en ligeværdig erstatning. Casa Frigiliana kan også her nægte afhjælpning i tilfælde af uforholdsmæssige omkostninger.
  11.2.2. Prisafslag
  Lejer kan forlange en delvis nedsættelse af lejebeløbet (nedslag) for det
  tidsrum, hvor kontraktforpligtelserne ikke er blevet overholdt. Lejeprisen skal da nedsættes i det forhold, værdien af ferieopholdet på salgstidspunktet ville have været uden mangler, i forhold til den virkelige værdi. Gæsten har ikke ret til nedslag i prisen, såfremt denne selvforskyldt undlader at angive manglen.
  11.2.3. Kontraktopsigelse
  Er feriehusopholdet grundet en mangel påvirket negativt i omfattende grad, og er det ikke muligt for Casa Frigiliana indenfor rimelig tid at skaffe afhjælpning, da er kunden berettiget til, indenfor lejekontraktens juridiske rammebetingelser, at opsige kontrakten. Dette skal, af hensyn til lejers egne interesser og af bevisårsager, kort gøres i skriftlig form. Det samme er gældende, såfremt et ophold i feriehuset af en vigtig og åbenlys grund ikke kan betegnes som rimelig pga. en mangel. Bestemmelserne om en afhjælpningsfrist er da unødvendig, hvis manglen er så graverende, at afhjælpning åbenlyst er umulig, eller Casa Frigiliana har afvist afhjælpning, eller den umiddelbare kontraktopsigelse kan begrundes og berettiges af lejers specielle interesser.
  Lejer skylder da Casa Frigiliana den del af lejebeløbet, som beregnes for tiden, lejer har benyttet sig af feriehuset, såfremt denne ydelse var i lejers interesse.
  11.2.4. Skadeserstatning
  Kunden kan til trods for prisnedslag eller opsigelse af kontrakten forlange skadeserstatning for mangelfuld opfyldelse af denne, medmindre manglen ved feriehuset skyldes omstændigheder, som udelukker Casa Frigiliana’s medskyld eller ansvar.
  11.3. Begrænset ansvar
  11.3.1. Det kontraktmæssige skadesansvar hos Casa Frigiliana, som ikke involverer personskader, er begrænset til det tredobbelte af lejebeløbet, forudsat at lejers skade hverken er begrundet i grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra lejers side, eller forudsat at Casa Frigiliana alene bliver gjort ansvarlig for en skade hos lejer, som udelukkende er opstået i sammenhæng med fejl, mangelfuldt udført arbejde eller fejlfuld levering af ejer eller et andet firma.
  11.3.2. Ved alle skadeserstatningskrav rettet mod Casa Frigiliana, som involverer ikke tilladte handlinger, og ikke beror på forsæt eller grov uagtsomhed, vil Casa Frigiliana hæfte for materielle skader med op til EUR 4.000,-. Overstiger den tredobbelte lejesum for feriehuset dette beløb, er ansvaret for materielle skader begrænset til den tredobbelte lejesum for feriehuset.
  11.3.3. Casa Frigiliana’s erstatningsansvar er for så vidt begrænset eller udelukket, i det omfang der på grund af internationale aftaler eller på grund af derpå beroende lovmæssige regler, som skal anvendes på de ydelser, en ydende part (f.eks. feriehusejer) skal levere, eller i det omfang et krav om erstatning mod den ydende part kun under særlige forudsætninger eller indskrænkninger kan gøres gældende, eller dette under særlige forudsætninger er udelukket.
  11.3.4. Casa Frigiliana kan ikke gøres ansvarlig for aflysninger eller
  ændringer i sammenhæng med ydelser, som lejer har lejet eller bestilt direkte uden Casa Frigiliana’s formidling (f.eks. flytransport, bus- og anden transport, arrangementer i forbindelse med sport, udflugter o. lign.).

 

 1. Sygdom
  Udgifter i forbindelse med sygdom under ferieopholdet, herunder udgift til en eventuel hjemtransport, må lejer selv bære. Hvis lejers sundhedstilstand giver anledning til betænkning, anbefaler Casa Frigiliana før en eventuel booking af et feriehusophold, at lejer kontakter sin læge.

 

 1. Adresser og afhjælpning
  13.1. Casa Frigiliana, Plaza del Ingenio 1, 29788 Frigiliana
  Tlf. +34 690 06 1559
  13.2. Casa Frigiliana ønsker alle kunder et behageligt ferieophold. Skulle der dog uventet opstå problemer, er lejer forpligtet til først at henvende sig til Casa Frigiliana eller ejeren.
  13.3. Lejer er forpligtet til at sørge for at evt. skader og mangler undgås eller sker i mindst muligt omfang iht. almen ret. Lejer er forpligtet til straks at anmelde evt. skader eller mangler til Casa Frigiliana. Desuden er det lejers
  ansvar at sætte en rimelig frist for afhjælpning af fejl eller mangler, før lejer er berettiget til hæve lejekontrakten. Dette ansvar udelukkes kun, hvis afhjælpning ikke er mulig, eller hvis Casa Frigiliana afviser at afhjælpe, eller kontraktopsigelsen begrundes med lejers specielle interesser. Udelader lejer med vilje eller uagtsomt at informere Casa Frigiliana om mangler, er han ikke berettiget til at fordre kompensation herfor.
  13.4. Krav om kompensation, grundet manglende overholdelse af punkter omfattet af lejekontrakten, skal anmeldes skriftligt til Casa Frigiliana indenfor en måned efter afsluttet lejemål. Kravet skal sendes til:

  Casa Frigiliana, Plaza del Ingenio 1, 29788 Frigiliana, España, email: info@casafrigiliana.com.

 

 1. Ophævelse af enkelte bestemmelser
  Ophævelse af enkelte bestemmelser i lejebetingelserne medfører ikke ophævelse af de samlede lejebetingelser, henholdsvis den samlede lejeaftale.

 

 1. Modregningsforbud
  Lejer er ikke berettiget til at modregne sit krav i betalingen af de fastsatte priser. Undtaget er dog ubestridte henholdsvis retsgyldige, fastsatte krav.

 

 1. Overdragelsesforbud
  Ligegyldig af hvilken grund må der ikke ske overdragelse til tredje person (ej heller til en ægtefælle) af lejers krav i anledning af et feriehusophold.
 2. I øvrigt
  17.1. Feriehusene udlejes i den rækkefølge, som de bookes af lejer.
  17.2. Vi tager forbehold for billed- og trykfejl.
  17.4. Enhver erhvervsmæssig anvendelse, herunder helt eller delvist eftertryk af Casa Frigiliana’s materiale er forbudt.

 

 1. Feriehus-ABC
  Efterfølgende følger ”Feriehus-ABC’en”, som giver gode råd og vink om praktiske ting. For at gøre det overskueligt og let at finde, er de praktiske råd og vink anbragt i alfabetisk rækkefølge:

  Feriehus ABC
  Afstandsangivelser:
  Alle afstande er cirka angivelser målt i luftlinie. Afstand til indkøb angiver den nærmeste forretning hvor det mest nødvendige kan købes. Da restauranter og forretninger kan lukke med kort varsel, påtager Casa Frigiliana sig intet ansvar herfor.

  Allergi:
  Bemærk venligst, at selv i huse, hvor husdyr ikke er tilladt, kan allergi alligevel bryde ud, da vi ikke har nogen indflydelse på pollen, husstøv m.m.

  Ankomst og afrejse:
  Hvis intet andet er aftalt, er feriehuset til rådighed fra indflytningsdagen
  kl. 14.00 til udflytningsdagen kl. 10.00. Normalt finder indflytning sted på lørdage, og udflytning ligeledes på lørdage. Dog forsøger vi at tilgodese alle vores gæster ønsker til ankomst og afrejsedag.

  Børn:
  Barnesenge (weekendseng, der kan benyttes af børn op til en alder af max. 3 år) er der mulighed for at leje via Casa Frigiliana. Dyne og hovedpude bedes lejer selv medbringe. Hvis lejer selv medbringer eller lejer en barneseng, så vær
  venligst opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er plads til barnesengen i forældresoveværelset. Kontakt venligst Casa Frigiliana for nærmere oplysninger. I feriehuset findes der normalt intet puslebord.
  Der er ligeledes mulighed for leje af høj barnestol via Casa Frigiliana.

  Ekstraomkostninger:
  Forbrugsuafhængige udgifter er indeholdt i lejeprisen. Hvis feriehuset har en pejs/brændeovn, må lejer selv sørge for pejsebrænde.

Enkelte klassiske feriehuse:
Er kun egnet for udlejning i højsæsonen. Der kan og bør ikke stilles krav til kvalitet og udstyr.

Feriehus:
Næsten alle feriehusene er privatejede. Husene er således
individuelt og personligt indrettede, og ejers private ting kan derfor ofte forefindes i huset. Feriehuse, som umiddelbart ser ud til at ligne en standardkvalitet, er derfor ikke sammenlignelige.

Ferieoplysninger om Frigiliana:
Den lokale turistbureau hjælper gerne med yderligere oplysninger om jeres feriested, ligesom Casa Frigiliana gerne hjælper med yderligere information.

Husdyr:
Husdyr må kun medbringes efter forudgående aftale med ejer og Casa Frigiliana.
Medbringes husdyr til udlandet, skal husdyr på forhånd være konsulteret hos egen dyrlæge.
Casa Frigiliana kan i denne forbindelse ikke være behjælpelig.

Indretning:
Husene er ikke indrettet efter en bestemt standard, men er individuelt
indrettede efter feriehusets ejers smag og økonomiske muligheder.

Medbring selv:
Lejer bedes selv medbringe badehåndklæder til strand og pool, toiletpapir samt eventuelt dyne og hovedpude til barneseng.

Opvarmning af feriehuset:
Vær venligst opmærksom på, at det ikke kan forventes, at feriehuset er opvarmet ved ankomst.

Pejs/brændeovn:
Pejs er ikke altid udtryk for en muret åben pejs, men er ofte en hyggelig
støbejernsovn med åbent og/eller lukket ildsted.

Pejsebrænde:
Pejsebrænde kan købes hos de lokale handlende. Spørg venligst hos Casa Frigiliana.

Reklamationer:
Eventuelle reklamationer bedes omgående meddelt Casa Frigiliana lokalkontor. Lad ikke jeres ferieglæde blive spoleret af småfejl eller mangler. Casa Frigiliana vil omgående give den ansvarlige husejer besked om jeres reklamation, således at afhjælpning kan finde sted hurtigst muligt.

Renovation:
I den gamle bydel afhentes almindeligt husholdningsaffald hver aften/nat (undtagen natten til søndag) i byen. Hæng blot affaldsposen på krogen udenfor hoveddøren.
For huse i den nye bydel og landhusene skal affald selv bortfjernes af lejer. Se efter de til formålet opstillede affaldscontainere eller spørg hos Casa Frigiliana.

Skabsplads:
Skabspladsen er ofte meget begrænset i et feriehus. Det forekommer, at der i stedet for låger på skabets front, er opsat et forhæng.

Skader:
Eventuelle skader på feriehuset eller dets inventar, der opstår i lejeperioden, skal straks anmeldes til Casa Frigiliana. Hvis disse skader er opstået under jeres ferieophold, hæfter I selv for skaderne, som skal erstattes til feriehusejeren. Ikke anmeldte skader, der er opstået og forårsaget af jer under jeres ferieophold, vil blive krævet betalt af jer. Men vær venligst opmærksom på, at et eventuelt efterfølgende krav om betaling af ikke anmeldte skader, kan forøges med krav om dækning af tab og omkostninger for feriehusejeren eller for de efterfølgende lejere. I det omfang, det er muligt, vil uanmeldte skader blive gjort gældende inden 1 måned efter lejeperiodens afslutning.

Skadedyr:
De fleste feriehuse ligger i den frie natur, hvorfor der kan være insekter og lign. (karkalakker, hvepse, myrer, ørentvister etc.) i og omkring feriehuset. Kontakt Casa Frigiliana lokalt for eventuel afhjælpning.

Slutrengøring:
Ved afrejse skal feriehuset efterlades i ryddet stand (jf. pkt. 3.3. i de “Almindelige lejebetingelser”). Slutrengøringen er inkluderet i prisen.

Strand:
Der er forskellige typer af strande ved Nerja. Kontakt gerne Casa Frigiliana for flere informationer.

Støj:
Også i ferieområder kan I som turister blive udsat for støj. Selv i ferietiden skal samfundet fungere: Trafik, byggeri og militærøvelser m.v. kan Casa Frigiliana ikke påtage sig ansvaret for.

Swimmingpoolhuse:
Feriehusets ejer eller en af Casa Frigiliana’s medarbejdere foretager en ugentlig kontrol af teknikken og vandkvaliteten for at sikre, at I får en optimal udnyttelse af poolen. Respektér venligst badereglerne, som findes i huset.

Tekniske apparater:
Hvis de tekniske apparater mod forventning skulle svigte, så kontakt venligst Casa Frigiliana. Casa Frigiliana vil herefter så hurtigt som muligt efter anmeldelse kontakte feriehusets ejer med henblik på en hurtig udbedring af skaden. Vi beder jer dog venligst have forståelse for, at der kan være nogen ventetid i forbindelse hermed, da der som regel skal tilkaldes håndværksmæssig assistance, bestilles reservedele m.v.

Terrasse:
Feriehuset kan have en eller flere terrasser. Disse kan være åbne terrasser eller mere eller mindre overdækkede og består for det meste af træ, fliser eller sten.

Trapper:
Trapper i et feriehus kan være meget stejle og er ikke altid egnede til små børn og gangbesværede.